Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JCA&T

 

 

Artikel 1    Definities
In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: JCA&T: JACQUELINE COPPENS AUTEUR&TEKSTSCHRIJVER, kantoorhoudend aan de Baalder Esch 41 te Hardenberg, handelend onder de naam Jacqueline Coppens en “Opdrachtgever”: degene die aan JCA&T een opdracht verstrekt c.q. degene met wie JCA&T een overeenkomst sluit.

Artikel 2    Toepasselijkheid
2.1    Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met JCA&T tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van JCA&T, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
2.2    Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door JCA&T uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3    Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door JCA&T niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3    Offertes
Elke van JCA&T uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

Artikel 4    Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door JCA&T, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door JCA&T, respectievelijk de dag waarop opdrachtgever per mail of telefonisch akkoord gaat met een offerte, respectievelijk de dag waarop JCA&T een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5    Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6    Prijs
6.1    De door JCA&T opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2    Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij JCA&T geldende uurtarieven.
6.3    Voor spoedopdrachten welke als zodanig door JCA&T aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan JCA&T een extra toeslag berekenen.
6.4    Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is JCA&T gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
6.5    Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door JCA&T nog te verrichten diensten.
6.6    Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7    Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door JCA&T ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8    Uitvoering, levering en termijnen
8.1    Door JCA&T in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij JCA&T uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
8.2    De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat JCA&T alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door JCA&T is ontvangen.
8.3    Overschrijding van de termijn verplicht JCA&T niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
8.4    De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door JCA&T ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van JCA&T vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
8.5    Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van JCA&T ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.6    JCA&T is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is JCA&T gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
8.7    De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door JCA&T, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9    Betaling
9.1    Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is JCA&T steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door JCA&T, kunnen meteen gefactureerd worden.
9.2    JCA&T is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van JCA&T is voldaan.
9.3    Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door JCA&T aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van JCA&T) ten kantore van JCA&T of een door JCA&T te bepalen andere plaats.
9.4    Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van €150,-.
9.5    Door JCA&T in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij JCA&T door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.6    Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van JCA&T op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
9.7    Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
9.8    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10    Reclames
10.1    Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan JCA&T gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van JCA&T ter zake vervalt.
10.2    De opdrachtgever is verplicht alle door JCA&T geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan JCA&T te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
10.3    JCA&T dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door JCA&T schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
10.4    Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
10.5    Indien een reclame door JCA&T geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is JCA&T, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij JCA&T steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11    Aansprakelijkheid
11.1    Elke aansprakelijkheid van JCA&T, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens JCA&T, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
11.2    De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken.
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is JCA&T niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
11.3    Indien de rechter mocht oordelen dat JCA&T geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van JCA&T zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van JCA&T een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
11.1.1    Opdrachtgever is gehouden JCA&T te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van JCA&T in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).
11.1.2    Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal JCA&T nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan JCA&T of door zelfgenomen foto’s evt. via JCA&T.

Artikel 12    Overmacht, opschorting en ontbinding
12.1    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van JCA&T onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van JCA&T of door deze ingeschakelde derden.
12.2    Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is JCA&T gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van JCA&T tot enige schadevergoeding.
12.3    Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met JCA&T gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens JCA&T te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is JCA&T gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van JCA&T tot enige schadevergoeding en onverminderd de JCA&T verder toekomende rechten.

Artikel 13    Intellectuele eigendomsrechten
13.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op de door JCA&T in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij JCA&T, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
13.2    Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van JCA&T niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
13.3    De opdrachtgever staat jegens JCA&T in voor het ongestoorde gebruik door JCA&T van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart JCA&T zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. JCA&T is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
13.4    Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door JCA&T geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van JCA&T worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan JCA&T, zonder dat JCA&T daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van JCA&T aan haar over te dragen.
13.5    Indien een door JCA&T uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan JCA&T te retourneren, bij gebreke waarvan JCA&T zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te
brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14    Annulering
Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door JCA&T reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wijze van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van JCA&T om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15    Eigendomsvoorbehoud
15.1    JCA&T behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
15.2    Indien JCA&T in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van JCA&T geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die JCA&T tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens JCA&T.
15.3    Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van JCA&T te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan JCA&T op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra JCA&T zulks wenst, door opdrachtgever aan JCA&T stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van JCA&T tegen opdrachtgever.

Artikel 16    Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1    Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met JCA&T is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2    Alle geschillen uit of naar aanleiding van door JCA&T verstrekte offertes en/of met JCA&T gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Zwolle.
16.3    Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van JCA&T. JCA&T is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de   die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

 

 

Hardenberg, 2014